Aksent VZW vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Wij vinden het essentieel om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wij zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of GDPR).

In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Grondslagen van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te leven
 • om een overeenkomst tussen u en Aksent VZW na te leven
 • om u te informeren van onze activiteiten en diensten via agenda, mails, nieuwsbrieven en ad hoc media
 • om u te contacteren in het kader van uw welzijn
 • om een taak van openbaar belang uit te voeren
 • wanneer u hiervoor toestemming hebt gegeven

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en gaan hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers met persoonsgegevens discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in beveiligde omgeving en systemen. Deze zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Doorgeven van persoonsgegevens

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij soms leveranciers van diensten in. Wij werken bijvoorbeeld samen met een firma voor het planning van de diensten en voor de opmaak van facturatie doen wij beroep op een boekhoudpakket van een externe firma. Dit zijn verwerkers. Met deze partijen wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, zij moeten de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de opdracht van onze organisatie. De verwerkers moeten ook voldoende garanties bieden over het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerking van persoonsgegevens conform de verordening gebeurt.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken of moeten we dit doen op uitdrukkelijk verzoek van gerechtelijke instanties of politiediensten.

Verder zullen we enkel persoonsgegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Persoonsgegevens worden enkel verwerkt in een land behorende tot de Europese Unie.

Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze opdracht, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

Rechten

U hebt de volgende rechten onder de algemene verordening gegevensbescherming:

 • Recht op toegang en inzage: u kan inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken en hierover verder toelichting krijgen.
 • Recht op verbetering: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te corrigeren.
 • Recht op bezwaar: voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
 • Recht op wissing: u mag ons in principe vragen uw gegevens te verwijderen tenzij hiervoor nog wettelijke redenen voorhanden zijn.
 • Recht op verzet: u mag zich verzetten tegen beslissingen op basis van alleen geautomatiseerde verwerkingen.

Om van uw rechten gebruik te maken, kunt u contact opnemen met Aksent VZW via info@aksentvzw.be of 02/240.71.90 .

Wij laten binnen de twintig werkdagen weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke: Aksent VZW, RPR 0872.035.443 , Liedtsstraat 27-29, 1030 Schaarbeek.

Functionaris voor Gegevensbescherming: S. Ismail; info@aksentvzw.be

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via info@aksentvzw.be of 02 240 71 90.

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via commission@privacycommission.be.